سایت در حال به روز رسانی و تغییر است

كتاب برای دانشجویان

نوشته شده توسط Super User. Posted in دانشجویان

کتاب ها

 

یک، کتاب طراحی شبکه های بیسیم، کنینگ تون، لینک دانلود

 

دو، ارتباطات بی سیم، گلد اسمیت، لینک دانلود

 

سه، کتاب شبکه گارسیا، لینک دانلود

 

چهار، کتاب شبکه استالینگز، ویرایش هشتم، لینک دانلود

 

پنج، کتاب شبکه کروس و راس، لینک دانلود

 

شش، کتاب شبکه تنن باوم، ویرایش پنجم، لینک دانلود

 

هفت، کتاب مفاهیم سیستم عامل، سیلبرشاتس، ویرایش نهم

A. Silberschatz, P. B. Galvin and G. Gagne, “Operating System Concepts,” 9th ed., John Wiley Inc., .2013. download link1, download link2

 

هشت، کتاب سیستم عامل های مدرن تنن باوم، ویرایش سوم

A. S. Tanenbaum and H. Bos, “Modern Operating Systems,” 3rd ed., Pearson. download lik

 

نه، کتاب  طراحی و پیاده سازی سیستم عامل ها (کتاب مینیکس)، تنن باوم، ویرایش سوم

A. S. Tanenbaum, A. S. Woodhull, “Operating Systems Design and Implementation,” 3rd ed.,  Pearson, 2006. download link

 

ده، کتاب سیستم عامل، استالینگز، ویرایش هفتم

W. Stallings, “Operating Systems,” 7th ed., Pearson. download link