سایت در حال به روز رسانی و تغییر است

تالیفات 2

نوشته شده توسط Super User. Posted in Uncategorised

كتاب ها

1. اصول و مفاهيم سيستم عامل

  • انتشارات موسسه آموزش عالي پارسه، زمستان 1387
  • ISBN: 9789647772723

 Google Scholar: Nastooh Taheri Javan

مقالات ژورنال

1.   Nastooh Taheri Javan, Arash Nasiri Eghbali and Mehdi Dehghan, “EDAP: An Efficient Data-Gathering Protocol for Wireless Sensor Networks,” IJAHUC (International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing 2011), vol. 7, no. 1, 2011, pp: 12-24. (DOI: 10.1504/IJAHUC.2011.037850) 

 

2.  Nastooh Taheri Javan, Mehdi Dehghan, “Reducing End To End Delay in Multi-Path Routing Algorithms for Mobile Ad Hoc Networks," Lecture Notes in Computer Science, (LNCS 4864), Springer-Verlag, pp. 715-724, 2007. (DOI: 10.1007/978-3-540-77024-4_65)

 

3.  Hasanali Nasehi, Nastooh Taheri Javan, Amir Bagheri Aghababa and Yasna Ghanbari Birgani, “Improving Energy Efficiency in MANETs by Multi-Path Routing,” IJWMN (International Journal of Wireless and Mobile Network), Vol. 5, no. 1, Feb. 2013, pp: 163-176. (DOI: 10.5121/ijwmn.2013.5113)

 

مقالات کنفرانس

4. Nastooh Taheri Javan, Reza KiaeeFar, Bahram Hakhamaneshi, Mehdi Dehghan, “ZD-AOMDV: A New Routing Algorithm for Mobile Ad hoc Networks,” in Proceedings of 8th IEEE ICIS 2009 (International Conference on Computer and Information Science), pp. 852-857, Shanghai, China, 2009. 

5.  Nastooh Taheri Javan, Amir Dareshoorzadeh, Mehdi Dehghan, “LBAODV: A New Load Balancing Multipath Routing Algorithm for Mobile Ad hoc Networks,” In Proceedings of 6th IEEE NCTT-MPC 2008, pp. 344-349, Malaysia, 2008.

6Nastooh Taheri Javan, Amir DareshoorZade, Saeed Soltanali, Yasna Ghanbari Birgani, “IZM-DSR: A New Zone-disjoint Multi-path Routing Algorithm for Mobile Ad hoc Networks,” in Proceedings of 3rd European Symposium on Computer Modeling and Simulation (EMS 2009), pp. 511-516, Athens, Greece, 2009. 

7Arash Nasiri Eghbali, Nastooh Taheri Javan, Amir Dareshoorzadeh and Mehdi Dehghan,“An Energy Efficient Load-Balanced Multi-Sink Routing Protocol for Wireless Sensor Networks,” in Proceedings of 10th IEEE International Conference on Telecommunications, (ConTel 2009),  pp. 229-234, Zagreb, Croatia, 2009. 

8Ali Asghar Khavasi, Nastooh Taheri Javan, "Using Zone-Disjoint Multi-Path Routing Algorithm for Video Transmission over Ah-Hoc Networks," in Proceedings of 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT 2009), pp. 877-882, Seoul, Korea, 2009. 

9. Hootan Zhian, Nastooh Taheri Javan, Masoud Sabaei andOmid Tavallaie “Increasing Coding Opportunities Using Maximum-Weight Clique,” Fifth Computer Science and Electronic Engineering Conference (CEEC 2013), pp. 168-173, UK, 2013.

10. Nastooh Taheri Javan, Masoud Sabaei and Mehdi Dehghan, “Energy & Throughput Tradeoff in WSN with Network Coding,” International Conference on ICT Convergence (ICTC 2013), pp. 304-309, Korea, 2013.

11. Yasna Ghanbari Birgani, Nastooh Taheri Javan and Mohsen Tourani, “Mobility Enhancement of Patients Body Monitoring based on WBAN with Multipath Routing,” The 2nd IEEE International Conference of Information and Communication Technology (ICoICT), pp. 127-132, Indonesia, 2014.

 

12. نستوه طاهري جوان و مهدي دهقان، "ارائه يك الگوريتم مسيريابي چند مسيري براي شبكه هاي سيار موردي،" چاپ شده در مجموعه مقالات دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن كامپيوتر ايران، (CSICC2007)، صفحات 664 تا 670، تهران، ايران، 1385.

13. نستوه طاهري جوان و مهدي دهقان، "ZD-MPDSR : يك الگوريتم مسيريابي چند مسيري مجزاي ناحيه اي براي شبكه هاي سيار موردي،" چاپ شده در مجموعه مقالات پانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، (ICEE2007)، صفحات 309 تا 314، تهران، ايران، 1386.

14نستوه طاهري جوان، آرش نصيري اقبالي و مهدي دهقان، "ODCP : يك روش خوشه بندي موثر جهت حمع آوري منابع مجاور درشبكه هاي حسگر بي سيم،" چاپ شده در مجموعه مقالات سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن كامپيوتر ايران، (CSICC2008)، جزيره كيش، ايران، 1386.

15. نستوه طاهري جوان، يسنا قنبري بيرگاني و مهدي دهقان، "بهبود الگوريتم مسيريابي چندمسيري مجزاي ناحيه ايZD-MPDSR براي شبكه هاي سيار موردي،" چاپ شده در مجموعه مقالات هفدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران،(ICEE2009)، جلد هشتم، مجموعه مقالات كامپيوتر، صفحات 77 تا 84، تهران، ايران، 1388.

16. نستوه طاهري جوان، آرش نصيري اقبالي و مهدي دهقان، "يك الگوريتم مسيريابي چند مسيري پيشدستانه با مسيرهاي مجزا براي شبكه هاي حسگر بي سيم،" چاپ شده در مجموعه مقالات پانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن كامپيوتر ايران، (CSICC2010)، تهران، ايران، 1388.

17. نستوه طاهري جوان، آرش نصيري اقبالي و مهدي دهقان، "طراحي يك الگوريتم مسيريابي آگاه از انرژي براي كاربردهاي چند سينكي در شبكه هاي حسگر بي سيم،" چاپ شده در مجموعه مقالات پانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن كامپيوتر ايران، (CSICC2010)، تهران، ايران، 1388.

17.  سعيد سلطانعلي، نستوه طاهري جوان و آرش نصيري اقبالي، "يك الگوريتم مسيريابي با پشتيباني از گره سينك متحرك براي شبكه هاي حسگر بي سيم،" چاپ شده در مجموعه مقالات پانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن كامپيوتر ايران، (CSICC2010)، تهرن، ايران، 1388.

19. نستوه طاهري جوان، آرش نصيري اقبالي و مهدي دهقان، "يك روش جديد مسيريابي چندمسيري حريصانه براي شبكه هاي حسگر بي سيم،" چاپ شده در مجموعه مقالات هجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، (ICEE2010)، اصفهان، ايران، 1389.

20. نستوه طاهري جوان، وصال حکمی و یسنا قنبری بیرگانی، "افزایش طول عمر شبکه به کمک توزیع مصرف انرژی در شبکه های سیار موردی،" چاپ شده در مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، (CSICC2012)، تهران، ايران، 1390.

21. نستوه طاهري جوان، بهمن روایی و یسنا قنبری بیرگانی، "ارائۀ یک الگوریتم جهت توزیع بار ترافیکی در شبکه های سیار موردی،" چاپ شده در مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فنآوری اطلاعات، (NCSCIT2012)، ماهشهر، ايران، 1390.

22. حسنعلی ناصحی و نستوه طاهري جوان، "بهبود تاخیر در شبکه های سیار موردی با استفاده از مسیریابی چندمسیری برحسب تقاضا،" چاپ شده در مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فنآوری اطلاعات،(NCSCIT2012)، ماهشهر، ايران، 1390.

23. مانی حمزیان و نستوه طاهري جوان، "بهبود کیفیت ارسال ویدئو در شبکه های سیار موردی،" چاپ شده در مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فنآوری اطلاعات، (NCSCIT2012)، ماهشهر، ايران، 1390.

24. بهمن روایی و نستوه طاهري جوان، "ارائۀ یک پروتکل مسیریابی جغرافیایی خوشه ای برای شبکه میان خودرویی،" چاپ شده در مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فنآوری اطلاعات، (NCSCIT2012)، ماهشهر، ايران، 1390

25. نستوه طاهري جوان، هوتن ژیان، علی جوکار و مسعود صبایی، "افزایش قابلیت اطمینان در ارسال ویدئو بر روی شبکه های سیار موردی،" چاپ شده در مجموعه مقالات بیستمین كنفرانس مهندسي برق ايران، (ICEE2012)، تهران، ايران، 1391.

26. وصال حکمی و  نستوه طاهري جوان، "خوشه بندی خود پایاساز با قابلیت محدود سازی خطا در شبکه های حسگر بی سیم،" چاپ شده در مجموعه مقالات بیستمین كنفرانس مهندسي برق ايران، (ICEE2012)، تهران، ايران، 1391